PM - prachové částice

Polétavý prach neboli pevné částice (PM - particulate matter) jsou drobné částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře. Přirozeně se částice do atmosféry uvolňují při vulkanické činnosti, požárech, erozi, nebo z mořské vody. Mezi antropogenní zdroje pak patří především spalovací procesy. K nejvýznamnějším primárním zdrojům prašnosti patří domácí topeniště a doprava. Vliv průmyslu je patrný hlavně v lokalitách s jeho vysokou koncentrací.

Číslice za zkratkou PM značí velikost částic, konkrétně jejich prahovou hodnotu maximálního aerodynamického průměru. PM10 tedy značí soubor suspendovaných částic s maximálním aerodynamickým průměrem 10 µm, PM2,5 značí soubor částic s maximálním aerodynamickým průměrem 2,5 um. Odtud tedy vyplývá, že například všechny částice PM2,5, jsou zároveň částicemi PM10, nikoliv však naopak (ne všechny PM10 částice jsou i částicemi PM2,5). Pro srovnání dodejme, že například lidský vlas má průměr přibližně 70 µm.

Limity PM částic

V České republice stanovuje zákon o ochraně ovzduší pro PM celkem tři imisní limity. Dva pro PM10 a jeden pro PM2,5.

  • imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 – 40 µg/m3
  • imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci PM10 – 50 µg/m3 (může být překročen max. 35× za rok)
  • imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM2,5 – 25 µg/m3

 

Účinky na zdraví lidí a zvířat
Vliv prachu na lidské zdraví závisí na velikosti částic, jejich tvaru a chemickém složení. PM10 jsou schopny pronikat do dolních cest dýchacích, částice PM2,5 pronikají do průdušinek, částice PM1 do plicních sklípků. V případě nanočástic můžeme hovořit o pronikání až do krevního řečiště.

Aerosolové částice obsažené ve vdechovaném vzduchu mají široké spektrum účinků na srdečně-cévní a respirační ústrojí. Dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu struktury a funkce řasinkové tkáně, zvýšit produkci hlenu a snížit samočistící schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny omezují přirozené obranné mechanismy a usnadňují vznik infekce. V roce 2013 zařadila Mezinárodní Agentura pro výzkum rakoviny (IARC) prašný aerosol mezi prokázaný lidské karcinogeny skupiny 1, přispívající ke vzniku rakoviny plic.

U prašného aerosolu nebyla zjištěna prahová hranice jeho působení. Předpokládá se, že působení částic PM2,5 se začne projevovat už od koncentrací 5 µg.m-3. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro PM2,5 průměrný roční limit 10 µg.m-3, pro PM10 je to 20 µg.m-3.

Další zajímavé články a odkazy:

Suspendované částice (PM) – otázky a odpovědi  zdroj: https://chmibrno.org/blog/

Imisní situace  zdroj: http://szu.cz/

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech  zdroj: https://automatizace.hw.cz/

Pevné částice  zdroj: https://cs.wikipedia.org/

 

278.05 EUR 229.79 EUR bez DPH
Detektor co2, voc, pm, teploty, vlhkosti  Monitorovací stanice HI-300 je detektor CO2 a kvality ovzduší ve vnitřních prostorách. Stanice je vybavena senzory pro měření teploty, vlhkosti, CO2, VOC a… 
Detektor co2, voc, pm,… 
154.42 EUR 127.62 EUR bez DPH
venkovní detektor co2, voc, pm, teploty a vlhkosti Přenosný, venkovní monitor HI-150 je detektor CO2 a kvality ovzduší ve vnitřních a venkovních prostorách. Stanice je vybavena senzory pro měření… 
venkovní detektor co2, voc,…